Kognitiivinen psykoterapia

”Eivät asiat sinällään tee meitä onnettomiksi, vaan se mitä asioista ajattelemme”
— Epiktetos
 

Tämä filosofi Epiktetoksen lausahdus ajattelun merkityksestä ihmisen onnellisuudelle tai onnettomuudelle on yksi kognitiivisen psykoterapian perusolettamuksista. Kognitiivinen psykoterapia käsitteleekin sellaisia mielen tietoprosesseja, joiden avulla me rakennamme tietoisuutta itsestämme ja ympäröivästä maailmastamme.

Meillä ihmisillä on taipumus antaa asioille tai tapahtumille erilaisia merkityksiä, jotka perustuvat aiempiin kokemuksiimme. Me reagoimme asioihin tulkintojemme ja merkityksenantojemme mukaisesti, vaikka tämä saattaa olla meille toisinaan haitallista ja aiheuttaa paljon kärsimystä. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan näitä epätarkoituksenmukaisia ja hyvinvointiamme rajoittavia ajatuksia, uskomuksia ja toimintatapoja. Kun haitallisia ajattelutottumuksia opitaan tunnistamaan, niitä voidaan lähteä muuttamaan paremmin toimiviksi. Terapian tavoitteena on muuttaa tätä ajattelun ja tunteiden välistä suhdetta. Lisäksi terapiassa opetellaan paremmin toimivia ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja.

Kognitiivinen psykoterapia on käytännönläheistä ja siinä hyödynnetään erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja. Uusia ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapoja harjoitellaan ja testataan arjessa myös terapiatapaamisten välillä. Terapia auttaa ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistä ja löytämään myös keinoja asioiden muuttamiseen.

Kognitiivisessa terapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä ja tasavertaisina asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapia voi olla ns. lyhytterapiaa (10-20 tapaamista) tai pidempikestoista. Toisinaan jo muutama tapaaminen voi riittää halutun muutoksen aikaan saamiseksi. 

Kognitiivinen psykoterapia soveltuu kaiken ikäisille. Kognitiivinen psykoterapia on tällä hetkellä eri terapiamuodoista tutkituin ja sillä on saatu hyviä tuloksia monenlaisten tunne-elämän häiriöiden hoidossa. Kognitiivinen psykoterapia on luonteeltaan erilaisia teorioita ja työskentelytapoja yhdistelevää. Omassa työtavassani on vahvasti mukana hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) sekä kehollisten menetelmien käyttö osana terapiaprosessia.